Statut

Załącznik nr 1
Tekst jednolity
Statutu Fundacji „Sto Serc”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja „Sto Serc”, zwana dalej „Fundacją Sto Serc” została ustanowiona przez Fundatorów Sebastiana Chmurę i Katarzynę Cichą, zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym (Repertorium A numer 1528/2010) sporządzonym przez notariusza Dariusza Celińskiego w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Tychach (Fundacja została ustanowiona pod nazwą Fundacja „Stonoga”, nazwa Fundacji uległa zmianie w trakcie jej działania).
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Mikołów.
§4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7
Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§8
1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator.
§9
Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§10
1. Celem Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego
2. Celem Fundacji jest w szczególności:
⦁ pomoc humanitarna
⦁ działalność charytatywna
⦁ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
⦁ pomoc społeczna
⦁ promocja i organizacja wolontariatu
⦁ przeciwdziałanie patologiom społecznym
⦁ działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna
⦁ ochrona zdrowia i życia
⦁ przeciwdziałanie patologiom społecznym
⦁ działalność sportowa i turystyczna
⦁ działalność w dziedzinie kultury i sztuki
⦁ działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).
§11
Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
⦁ organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji,
⦁ organizowanie struktury i akcji charytatywnych w postaci punktów wydawania żywności, odzieży i innych potrzebnych rzeczy,
⦁ organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,
⦁ organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy,
⦁ fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego,
⦁ budowanie i prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych dla masowego wykorzystania oraz tworzenie programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (kolonie, obozy itp.),
⦁ prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji,
⦁ pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
⦁ zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,
⦁ upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
⦁ wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
⦁ organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą,

⦁ pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
⦁ wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
⦁ ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

§12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych). Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.
§14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:
⦁ ze świadczeń Fundatorów
⦁ z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne lub fizyczne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej
⦁ ze zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji
⦁ z pożytków majątku nieruchomego i ruchomego
⦁ z pożytków z innych praw majątkowych
⦁ z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji
⦁ z działalności gospodarczej.
§15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§16
Dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
§17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§18
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§19
Organami Fundacji są:
1) Rada Nadzorcza,
2) Zarząd Fundacji.
§20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 2 osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby wybrane przez Fundatora, który jednocześnie określa ich funkcję w organie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Fundator, przed powołaniem członków Rady Nadzorczej, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 3 pkt a i b oraz po powołaniu członków Rady Nadzorczej przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§21.
1. Rada Nadzorcza jest organem opiniodawczym oraz kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
2) nadzorowanie działalności Fundacji oraz Zarządu,
3) kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji.

§22.
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady winny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji. Rada może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady wedle własnego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, listu poleconego lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia do rąk własnych. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Fundacji Zarząd może dokonać zawiadomienia o posiedzeniu Rady na 7 dni przed planowanym terminem.

§23
1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Członków Zarządu odwołuje Fundator.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa, których wskazuje Fundator oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem:
⦁ odwołania przez Fundatora
⦁ śmierci
⦁ złożenia rezygnacji
5. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
§24
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
⦁ uchwalanie rocznych planów finansowych
⦁ uchwalanie regulaminów
⦁ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów lub Fundatora
⦁ tworzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji
⦁ zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji
⦁ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
⦁ zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji
⦁ przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
§25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego z członków Zarządu, Fundatora.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi jego Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności rozstrzyga głos Wiceprezesa Zarządu.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
7. Osoby powołane w skład Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Przy dokonaniu czynności prawnej między Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację może reprezentować każdy członek Zarządu, w tym również członek Zarządu będący drugą stroną tej czynności prawnej, z tym że na dokonanie czynności prawnej, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości, lub w prawie użytkowania wieczystego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
§26
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
§27
1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
⦁ Nauka języków obcych (85.59.Z PKD)
⦁ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)
⦁ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z PKD)
⦁ Działalność paramedyczna (86.90.D PKD)

⦁ Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z PKD)

⦁ Pozostałe formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD)

⦁ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),

⦁ Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób

Niepełnosprawnych (87.30.Z PKD),

⦁ Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

niepełnosprawnych (88.10.Z PKD),

⦁ Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD),

⦁ Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
(90.01.Z PKD),

⦁ Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z PKD).


3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami poprzez:
⦁ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
⦁ Wydawanie książek (58.11.Z)
⦁ Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
⦁ Działalność związana z organizacją targów (82.30.Z PKD),
⦁ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B wg PKD),
⦁ Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z wg PKD),
⦁ Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD).
⦁ Działalność obiektów sportowych (93.11.Z wg PKD);
⦁ Działalność klubów sportowych (93.12.Z wg PKD);
⦁ Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z wg PKD).
4. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
6. Niezależnie od kwoty przeznaczonej na fundusz założycielski, Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), tj. po 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każdy z Fundatorów.

 

 


ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§28
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania swojego majątku.
§29
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§30
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy.
§31
1. Decyzje podejmowane przez Fundatorów, a przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu powinny mieć postać pisemnych oświadczeń.
2. Wszelkie decyzje należące zgodnie z treścią niniejszego Statutu do kompetencji Fundatorów, mogą być podejmowane przez każdego z Fundatorów samodzielnie.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundatorów może składać każdy z Fundatorów samodzielnie.
§32
Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.

 

Prezes Zarządu Fundacji „Sto Serc” Wiceprezes Zarządu Fundacji „Sto Serc”
Sebastian Chmura Katarzyna Chmura