Pliki cookies

Polityka prywatności

Polityka prywatności pliki cookies — Fundacja Sto Serc

Pliki cookie — różne informacje o użytkownikach używanych strony WWW i pliki wideo, które często łączą się z pomocą. Dzięki nim właściciel, który wysłał pliki cookie, może bez problemu poznać lokalizacje użytkownika.

Generalnie wymagają ograniczenia, że ​​dane te nie są kojarzone z dostępnymi przeglądarkami stron, jedynie z komputerami połączonymi z Internetem. Na plikach cookie są kojarzone z tym adresem IP, jednak mogą się kojarzyć, że dane są równorzędne z danymi osoby.

Administratorem Twoich danych Osobowych gromadzonych przez Pliki cookies na stronie internetowej fundacjastoserc.pl jest Fundacja "Sto Serc” z siedzibą w Mikołowie wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992 Sąd rejestrowy obejmuje, dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, miejsca: adresy lokalizacji i wykonywanie działalności oraz adres do doręczeń: ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres elektronicznej fundacja@fundacjastoserc.pl, numer telefonu: 530 761 071

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Twoje dane osobowe są prowadzone w analizie statystycznej, dzięki temu Administrator może użytkowników się, w jaki sposób mogą korzystać ze stron internetowych oraz w serwisach marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 365 dni

W zakresie danych osobowych przysługuje Tobie prawo:

  1. dostępu do danych — zgodnie z art. 15 RODO;   
  2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe — zgodnie z art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe  nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane — zgodnie z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych — zgodnie z art. 18 RODO
  5. przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Ciebie w zakresie określonym w art. 20 RODO
  6. prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne.

Z powyższych praw możesz skorzystać, składając wniosek w siedzibie Administratora na adres ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów, lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastoserc.pl.