Model.Name

Co można otrzymać?

Fundacja Sto Serc udziela pomocy w sfinansowaniu lub dofinansowaniu:

sprzętu medycznego, ortopedycznego lub rehabilitacyjnego,

lekarstw, artykułów medycznych i pielęgnacyjnych,

zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych,

zabiegów, operacji, badań, wizyt specjalistycznych.

Co należy zrobić?

Aby otrzymać pomoc na konkretny cel należy złożyć poniższe dokumenty (dostępne na dole strony):

formularz Zgłoszeniowy,

apel o pomoc skierowany do Zarządu,

zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe,

zaświadczenie z Urzędu Pracy*,

odcinek emerytury/renty*,

zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*,

opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem,

orzeczenie o niepełnosprawności,

kserokopia historii choroby,

kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni),

kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony),

2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej, wysłane na adres: fundacja@fundacjastoserc.pl),

formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu,

formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach,

formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana.

* jeśli dotyczy

UWAGA! Niekompletnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane!

Co dalej?

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu

Formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach

Formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów

 

 

UWAGA!

Przy dostarczaniu zestawienia kosztów wraz z fakturami należy na odwrocie faktury napisać:

czego dotyczy faktura,

którego podopiecznego dotyczy faktura,

podpis rodzica/opiekuna.