Model.Name

Konto w fundacji Sto Serc

Udostępnienie konta to jedna z najbardziej efektywnych opcji pomocy. O tym, jakie będą wpływy na konto, zależy w głównej mierze od zaangażowania i działalności podopiecznego.

udostępniamy konto BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZAJ CHOROBY/NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – podopiecznymi naszej fundacji mogą zostać nie tylko dzieci, ale również dorośli i osoby starsze, z każdym typem niepełnosprawności,

szybka refundacja,

szeroki zakres refundacji kosztów,

bezpłatna pomoc w tworzeniu projektów graficznych,

podejmujemy wspólnie akcje pomocowe, medialne,

istnieje możliwość prowadzenia zbiórek internetowych na platformie siepomaga.pl,

nie mamy wyłączności – podopieczni mogą korzystać z pomocy innych fundacji,

oferujemy możliwość wpłat on-line.

Co należy zrobić?

Aby otrzymać pomoc należy złożyć poniższe dokumenty (dostępne na dole strony):

formularz Zgłoszeniowy,

apel o pomoc skierowany do Zarządu,

zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe,

zaświadczenie z Urzędu Pracy*,

odcinek emerytury/renty*,

zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*,

opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem,

orzeczenie o niepełnosprawności,

kserokopia historii choroby,

kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni),

kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony),

2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej, wysłane na adres: fundacja@fundacjastoserc.pl),

formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu,

formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach,

formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana.

* jeśli dotyczy

UWAGA! Niekompletnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane!

Co dalej?

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu

Formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach

Formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów

 

 

UWAGA!

Przy dostarczaniu zestawienia kosztów wraz z fakturami należy na odwrocie faktury napisać:

czego dotyczy faktura,

którego podopiecznego dotyczy faktura,

podpis rodzica/opiekuna.